O Ośrodku
O Ośrodku
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi z Filią w Piotrkowie Trybunalskim jako Jednostka Organizacyjna  Samorządu Województwa Łódzkiego od 1 stycznia 2012 roku realizuje zadania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).  Podstawowym zadaniem Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi i jego Filii w Piotrkowie Trybunalskim jest znalezienie rodziców dla dzieci, które zostały pozbawione opieki rodzicielskiej oraz takie przygotowanie przyszłych rodziców, by poradzili sobie z trudnym zadaniem opieki nad dzieckiem o szczególnych potrzebach.  Regionalny Ośrodek Adopcyjny: •	gromadzi informacje i kwalifikuje dzieci zgłoszone do przysposobienia, •	prowadzi nabór, diagnozuje, kwalifikuje i szkoli kandydatów na rodziców adopcyjnych •	dobiera rodziny przysposabiające przy uwzględnieniu potrzeb dziecka, •	udziela pomocy kandydatom w przygotowaniu wniosków o przysposobienie        i zebraniu niezbędnych dokumentów, •	wspiera psychologiczno-pedagogicznie kandydatów oraz osoby, które przysposobiły dziecko, •	zapewnia pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.   Ponadto Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi prowadzi Wojewódzki  Bank Danych o dzieciach, które mogą być przysposobione.