Wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych, którzy zgłoszą się do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi lub Filii ROA w Piotrkowie Tryb. 1 . Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku. (art. 1141 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy) 2 . Kandydaci mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Adopcje związane z przemieszczeniem dziecka poza granice Polski realizowane przez wyznaczone ośrodki adopcyjne. 3 . Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie (art. 115 § 1 k.r.o.) lub osoba samotna. 4 . Przysposobienie przez jednego z małżonków nie może nastąpić bez zgody drugiego małżonka (art. 116 § 1 k.r.o.). 5 . Kandydaci powinni posiadać odpowiednią motywację do przysposobienia dziecka lub dzieci (art. 172 ustawy o wspieraniu rodziny…). 6 . Niekaralność kandydatów powinna być potwierdzona informacją z Krajowego Rejestru Karnego (art. 161 ust.2 pkt 11 ustawy o wspieraniu rodziny…). 7 . Kandydatami mogą być osoby, których sytuacja osobista, zdrowotna, rodzinna, dochodowa i majątkowa nie daje przeciwwskazań do przysposobienia dziecka, umożliwia im czynną opiekę nad dzieckiem oraz pozwala na sprawne funkcjonowanie w rolach rodzicielskich (art..156 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu rodziny…). W uzasadnionych przypadkach może być konieczne przedstawienie przez kandydata dodatkowego zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez odpowiedniego lekarza specjalistę, stwierdzającego brak przeciwwskazań do opieki nad dzieckiem z tytułu istniejącego schorzenia. 8 . Do ROA, w miarę możliwości organizacyjnych Ośrodka, przyjmowani kandydaci, którzy byli diagnozowani i uzyskali kwalifikacje w innym ośrodku adopcyjnym, po przedstawieniu opinii lub kwalifikacji na rodzinę adopcyjną oraz świadectwa ukończenia szkolenia. 9 . Kandydaci wyrażają pisemnie gotowość poddania się wymaganej przez Ośrodek procedurze adopcyjnej. 1 0 . Szczegółowe kryteria oraz standardy pracy ROA przedstawiane kandydatom podczas pierwszego spotkania informacyjnego.
Informacje o adopcji Informacje o adopcji
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
Wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych
Procedura adopcyjna:
Etapy pracy z kandydatami,
Etapy pracy z kandydatami,
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Informacje dotyczące szkolenia
Informacje dotyczące szkolenia
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Podstawy prawne działalności ROA
Podstawy prawne działalności ROA
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka w ROA
Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka w ROA