Podstawy prawne działalności merytorycznej ROA Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575,z późn. zm.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U. Nr 272, poz. 1610); Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1303);
Informacje o adopcji Informacje o adopcji
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
Wymogi stawiane kandydatomna rodziców adopcyjnych
Wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych
Podstawy prawne działalności ROA
Procedura adopcyjna:
Etapy pracy z kandydatami,
Etapy pracy z kandydatami,
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Informacje dotyczące szkolenia
Informacje dotyczące szkolenia
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka w ROA
Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka w ROA