Informacje o adopcji Informacje o adopcji
WSPARCIE DLA RODZIN NATURALNYCH W KRYZYSIE OPIEKI NAD DZIECKIEM. Regionalny Ośrodek Adopcyjny udziela pedagogicznego i psychologicznego wsparcia rodzinom, które znalazły się w kryzysie opieki nad dzieckiem. Służy też wsparciem samotnym kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu. Pracownicy ROA udzielają fachowej porady odnośnie możliwych rozwiązań trudnej sytuacji życiowej poprzez: wskazywanie form pomocy społecznej i instytucji, które mogą jej udzielić, przekazywanie informacji o możliwościach umieszczenia dziecka w opiece zastępczej i udzielanie pomocy w tym zakresie, w sytuacji, gdy taka jest decyzja samotnej matki lub rodziców - pomaganie w umieszczeniu dziecka w nowej rodzinie adopcyjnej. UWAGA! Każdy rodzic ma prawo wyrazić zgodę w Sądzie na anonimowe przysposobienie swojego dziecka przez nieznaną mu rodzinę (tzw. zrzeczenie). Zgoda ta może być wyrażona dopiero po upływie 6 tygodni od urodzenia dziecka. Pracownicy ROA pomagają w przejściu przez tę trudną sytuację, a następnie w znalezieniu nowej rodziny, najlepszej dla dziecka.
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
Wymogi stawiane kandydatomna rodziców adopcyjnych
Wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Procedura adopcyjna:
Etapy pracy z kandydatami,
Etapy pracy z kandydatami,
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Informacje dotyczące szkolenia
Informacje dotyczące szkolenia
Podstawy prawne działalności ROA
Podstawy prawne działalności ROA
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka w ROA
Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka w ROA