Ochrona danych osobowych i dostęp do dokumentów je zawierających 1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi, ul. Północna 27/29 91-420 Łódź, także dla kandydatów zgłaszających się do Filii ROA w Piotrkowie Trybunalskim; 2. Dane osobowe chronione w ROA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami dokumentu pn. "Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z filią w Piotrkowie Trybunalskim". 3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury przysposobienia w zw. ze zgłoszonym zamiarem przysposobienia dziecka; 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji procedury związanej ze zgłoszonym zamiarem przysposobienia dziecka; 5. Podanie danych przez kandydatów jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości realizacji procedury przysposobienia; 6. Zasady dostępu kandydatów do dokumentacji: - kandydaci mają prawo wglądu do opinii pedagogicznych i psychologicznych oraz wywiadu adopcyjnego, a w przypadku testów - prawo do omówienia ich wyników ze specjalistą; dokumentów tych nie wydaje się kandydatom; - w przypadku uzyskania negatywnej oceny wstępnej lub negatywnej opinii kwalifikacyjnej rodzina ma prawo - na złożoną pisemną prośbę - uzyskać na piśmie wyjaśnienia powodów wydania takiej oceny lub opinii; - w szczególnych przypadkach, za zgodą kandydatów, opinie pedagogiczne i psychologiczne mogą zostać przekazane bezpośrednio do innego ośrodka adopcyjnego; - na pisemny wniosek kandydatów, którzy kończą współpracę z ROA, wydaje się im wszystkie oryginały dokumentów, które złożyli w Ośrodku, a w ich aktach pozostają kopie.
Informacje o adopcji Informacje o adopcji
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
Wymogi stawiane kandydatomna rodziców adopcyjnych
Wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych
Ochrona danych osobowych
Procedura adopcyjna:
Etapy pracy z kandydatami,
Etapy pracy z kandydatami,
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Informacje dotyczące szkolenia
Informacje dotyczące szkolenia
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Podstawy prawne działalności ROA
Podstawy prawne działalności ROA
Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka w ROA
Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka w ROA