Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej. I. Przedstawienie rodzinie propozycji dziecka. Przedstawienia dziecka dokonuje podczas rozmowy pracownik ROA. Rodzinie udostępniane wszystkie informacje zawarte w karcie dziecka, za wyjątkiem adresu zamieszkania rodziców dziecka oraz ewentualnie zdjęcie dziecka. Rodzina podejmuje decyzję dotyczącą wyrażenia zgody lub rezygnacji z kontaktu. II. Pierwsze spotkanie z dzieckiem. Spotkanie zapoznawcze rodziny z dzieckiem odbywa się w miejscu pobytu dziecka lub innym miejscu wskazanym przez opiekuna dziecka, w obecności pracownika ROA, po powiadomieniu opiekuna prawnego dziecka. III. Kontynuacja kontaktów rodziny z dzieckiem. Rodzina kontynuuje kontakty z dzieckiem w celu poznania dziecka i nawiązania z nim więzi emocjonalnej. W czasie kontynuowania spotkań z dzieckiem rodzina jest w stałym kontakcie z prowadzącym ją pracownikiem ROA, przekazując informacje o ich częstotliwości i sposobie przebiegu. Pracownik ROA monitoruje częstotliwość i jakość kontaktów rodziny z dzieckiem. IV. Wniosek o przysposobienie. Wniosek o przysposobienie dziecka składany jest do sądu zgodnie z właściwością. Wniosek przygotowuje rodzina przysposabiająca dziecko przy pomocy pracownika ROA. Wniosek o przysposobienie wraz z kompletem dokumentów, we właściwym sądzie rejonowym składa w imieniu wnioskodawców ROA. V. Okres preadopcyjny - powierzenie pieczy nad dzieckiem kandydatom w miejscu ich zamieszkania. W trakcie okresu preadopcyjnego pracownik ROA utrzymuje kontakt z rodziną i monitoruje przebieg okresu preadopcyjnego. Rodzina informuje ROA o istotnych zdarzeniach występujących w rodzinie (choroba dziecka, pobyt w szpitalu, dłuższe wyjazdy rodziny, problemy wychowawcze). Pracownik ROA odwiedza rodzinę w celu oceny sytuacji dziecka i rodziny, i składa do sądu informacje dotyczącą przebiegu okresu preadopcyjnego. Częstotliwość wizyt w rodzinie uzależniona jest od potrzeb rodziny i dziecka oraz dyspozycji wydanych przez sąd. VI. Udział w posiedzeniach sądu w sprawach o przysposobienie. Pracownik ROA przygotowuje rodzinę do udziału w sprawie o przysposobienie, towarzyszy rodzinie w sądzie i bierze udział w posiedzeniu sądu, o ile sąd wyrazi na to zgodę. VII. Współpraca z rodziną po orzeczeniu przysposobienia. ROA udziela wsparcia psychologiczno - pedagogicznego rodzinie, która przysposobiła dziecko - na jej wniosek.
Informacje o adopcji Informacje o adopcji
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
Wymogi stawiane kandydatomna rodziców adopcyjnych
Wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Procedura adopcyjna:
Etapy pracy z kandydatami,
Etapy pracy z kandydatami,
Informacje dotyczące szkolenia
Informacje dotyczące szkolenia
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Podstawy prawne działalności ROA
Podstawy prawne działalności ROA
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka w ROA
Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka w ROA