Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka składanych w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi z Filią w Piotrkowie Trybunalskim. 1. Podanie z prośbą o pomoc w przysposobieniu dziecka; 2. Życiorysy kandydatów; 3. Odpis zupełny aktu małżeństwa a w przypadku kandydatów niebędących w związku małżeńskim - odpis zupełny aktu urodzenia (dokumenty aktualne); 4. W przypadku kandydatów będących w kolejnym związku małżeńskim – wyrok rozwodowy lub akt zgonu pierwszego małżonka (do wglądu); 5. W przypadku kandydatów zatrudnionych - zaświadczenia z pracy, potwierdzające zatrudnienie i wysokość zarobków; 6. W przypadku kandydatów prowadzących działalności gospodarczą – kopia zezwolenia na prowadzenie działalności, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnością podatku oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami ZUS; 7. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego i jego wielkości oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami KRUS; 8. W przypadkach uzyskiwania dochodów (m.in. renta, emerytura, świadczenie z urzędu pracy) dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów; 9. Roczne zeznania podatkowe kandydatów (PIT) przedkładane do wglądu podczas wywiadu adopcyjnego, przeprowadzanego w miejscu zamieszkania kandydatów; 10. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierające stwierdzenie o możliwości sprawowania przez kandydata właściwej opieki nad dzieckiem. W przypadku kandydatów leczących się z powodu choroby przewlekłej w/w zaświadczenie uzupełnione zaświadczeniem od lekarza specjalisty; 11. W przypadku kandydatów posiadających dzieci - akt urodzenia dziecka (do wglądu); 12. Zdjęcie rodzinne; 13. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny. 14. Złożenie przygotowanych przez ROA oświadczeń: - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w procedurze adopcyjnej, - oświadczenie o zapoznaniu się z konsekwencjami prawnymi podawania nieprawdziwych danych. - oświadczenia: o braku uzależnień, o korzystaniu (lub nie) z pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, dotyczące władzy rodzicielskiej kandydatów, o niekaralności.
Informacje o adopcji Informacje o adopcji
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
Wymogi stawiane kandydatomna rodziców adopcyjnych
Wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych
Procedura adopcyjna:
Etapy pracy z kandydatami,
Etapy pracy z kandydatami,
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej
Informacje dotyczące szkolenia
Informacje dotyczące szkolenia
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem
Podstawy prawne działalności ROA
Podstawy prawne działalności ROA
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka w ROA